Ochrana osobných údajov

Pravidlá ochrany osobných údajov na internetovom portáli www.madam-arnika.com

Účelom týchto pravidiel je určiť podmienky ochrany osobných údajov na portáli www.slovensko.kasfero.org.

 1. Definície základných pojmov
  • Portál je webové sídlo www.madam-arnika.com
    vrátane všetkých jej platforiem. Prevádzkovateľom uvedeného Portálu je spoločnosť Dacan Mitic – KASFERO NATURMEDIZIN
  • Prevádzkovateľ je spoločnosť Dacan Mitic – KASFERO NATURMEDIZIN®, Skolska 5, 90091 Limbach – SK, IČO: 41461142, DIČ: 1073833431, Tel: +421 (0) 944 880 427, Mail: shop@kasfero.com
  • Pravidlá OOU sú tieto Pravidlá ochrany osobných údajov na internetovom portáli www.madam-arnika.com .
  • Nariadenie je Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov
  • Sprostredkovatelia sú osoby, ktoré Prevádzkovateľ poveril spracúvaním osobných údajov dotknutých osôb. Zoznam Sprostredkovateľov je zverejnený na Portáli. Pojem Sprostredkovateľ má rovnaký význam ako je definovaný v Nariadení. Zoznam vybraných Sprostredkovateľov je uvedený na Portáli.
  • Zodpovedná osoba je osoba, ktorá poskytuje poradenstvo Prevádzkovateľovi v oblasti ochrany osobných údajov. Pojem Zodpovedná osoba má rovnaký význam ako je definovaný v Nariadení.
  • Dotknutá osoba je každá fyzická osoba, ktorá prostredníctvom Portálu poskytne Prevádzkovateľovi svoje osobné údaje, uchádzač o zamestnanie u Prevádzkovateľa, zamestnanec Prevádzkovateľa, zaregistrovaný návštevník Portálu a každá osoba, ktorá uzatvorí s Prevádzkovateľom Kúpnu zmluvu špecifikovanú v bode 1.9. týchto Pravidiel OOU. Pojem Dotknutá osoba má rovnaký význam ako je definovaný v Nariadení.
  • Zákon o ochrane osobných údajov je zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.
  • Obchodné podmienky sú Obchodné podmienky umiestnené na Poráli, ktoré upravujú zmluvný vzťah medzi Prevádzkovateľom, ako predávajúcim a Dotknutou osobou, ako kupujúcim, na základe ktorého Prevádzkovateľ prostredníctvom Portálu predá svoj tovar Dotknutej osobe (ďalej len ako „Kúpna zmluva“).
 2. Úvodné vyhlásenia
  • Prevádzkovateľ rešpektuje súkromie všetkých Dotknutých osôb, ktoré poskytnú Prevádzkovateľovi svoje osobné údaje bez ohľadu na to, či osobné údaje Prevádzkovateľ spracováva sám alebo prostredníctvom Sprostredkovateľov. Pre Prevádzkovateľa je dôležité, aby každá Dotknutá osoba chápala, ktoré osobné údaje Prevádzkovateľ spracováva, prečo ich spracováva a aké sú práva Dotknutej osoby. Preto Prevádzkovateľ odporúča každej Dotknutej osobe, aby si prečítala tieto Pravidlá OOU, ktoré Dotknutej osobe poskytnú viac informácií o spracovávaní jej osobných údajov Prevádzkovateľom.
  • Tieto Pravidlá OOU určujú, ako Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje Dotknutých osôb, napríklad v rámci pracovnoprávneho vzťahu, pri zaregistrovaní Dotknutých osôb na Portáli, pri uzatváraní Kúpnej zmluvy, či realizácii oprávnených záujmov Prevádzkovateľa a pod.
  • Tieto Pravidlá OOU môže Prevádzkovateľ kedykoľvek aktualizovať aj bez upozornenia. Preto Prevádzkovateľ odporúča každej Dotknutej osobe, aby sa pravidelne oboznamovala s ich znením na nasledovnom linku Pravidlá OOU.
 3. Spracovávanie osobných údajov
  • Prevádzkovateľ môže spracovávať osobné údaje Dotknutých osôb rôznymi spôsobmi a v rôznych situáciách v závislosti od toho, v akej pozícii je Dotknutá osoba, či je kupujúcim na Portáli, zaregistrovanou osobou na Portáli., alebo je zamestnancom Prevádzkovateľa. Bez ohľadu na uvedené situácie sa Prevádzkovateľ zaväzuje, že osobné údaje Dotknutých osôb nikdy nepredá, neskomercializuje ani nepoužije v rozpore s Nariadením a inými platnými predpismi na ochranu údajov.
  • Prevádzkovateľ rešpektuje súkromie Dotknutých osôb, bez ohľadu na to, či osobné údaje Dotknutých osôb spracováva Prevádzkovateľ sám alebo v mene iných strán. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že zabezpečí náležité opatrenia na ochranu identifikačných a iných osobných údajov ako aj informácií o Dotknutých osobách v súlade s Nariadením a platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
  • Prevádzkovateľ má právo v súlade s príslušnými právnymi predpismi, a to najmä v súlade s článkom 28 ods. 3 Nariadenia poveriť spracúvaním osobných údajov Sprostredkovateľa, ktorý bude spracúvať osobné údaje v mene Predávajúceho. Sprostredkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje len v rozsahu a za podmienok dojednaných s Prevádzkovateľom v písomnej zmluve alebo v písomnom poverení. Údaje o sprostredkovateľoch sú zverejnené na Portáli v Zozname sprostredkovateľov. Poverenie nového Sprostredkovateľa Prevádzkovateľ oznamuje Dotknutým osobám rovnako zverejnením identifikačných údajov Sprostredkovateľa na Portáli, a to aktualizáciou Zoznamu sprostredkovateľov.
  • Sprostredkovateľ sa v písomnej zmluve alebo v písomnom poverení v zmysle článku 28 ods. 3 Nariadenia zaviaže Prevádzkovateľovi, že zabezpečí primerané technické a organizačné opatrenia tak, aby spracúvanie osobných údajov spĺňalo požiadavky Nariadenia a Zákona o ochrane osobných údajov, ktoré zabezpečia ochranu práv Doktnutej osoby.
 4. Práva každej Dotknutej osoby
  • Každá Dotknutá osoba má nasledovné práva vyplývajúce z Nariadenia:
   • právo na prístup k svojim osobným údajom podľa článku 15 Nariadenia
   • právo na opravu alebo zmenu svojich osobných údajov podľa článku 16 Nariadenia
   • právo na vymazanie svojjich osobných údajov podľa článku 17 Nariadenia
   • právo na obmedzenie spracovania osobných údajov podľa článku 18 Nariadenia
   • právo namietať spracúvanie osobných údajov podľa článku 21 Nariadenia
   • právo na prenosnosť osobných údajov podľa článku 20 Nariadenia
   • právo na odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov.

Dotknutá osoba svojou registráciu na Portáli elektronicky potvrdzuje, že sa v zmysle článku 13 Nariadenia oboznámila s týmito Pravidlami OOU, teda so všetkými informáciami špecifikovanými vo vyššie uvedenom článku Nariadenia. Každé z práv uvedené v tomto bode Pravidiel OOU je podrobne vysvetlené v nasledujúcich bodoch tohto článku 4. Pravidiel OOU.

 • Právo na prístup. Každá Dotknutá osoba môže od Prevádzkovateľa požadovať informácie o tom, ako spracováva jej osobné údaje,a to napr. dôvod, prečo Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje Dotknutej osoby, aké kategórie osobných údajov Prevádzkovateľa spracováva a pod.
 • Právo na opravu alebo zmenu. Prevádzkovateľ požaduje od Dotknutej osoby, aby oznámila Predádzkovateľovi každú zmenu svojich osobných údajov, prípadne oznámila Prevádzkovateľovi nesprávny osobný údaj.
 • Právo byť zabudnutý alebo právo na vymazanie. Ak Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje Dotknutej osoby nezákonným spôsobom, napríklad ak Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje Dotknutej osoby dlhšie, než je potrebné alebo bezdôvodne, môže Dotknutá osoba Prevádzkovateľa požiadať o vymazanie týchto osobných údajov.
 • Právo na obmedzenie spracovania. Od doručenia požiadavky Dotknutej osoby na opravu jej osobných údajov alebo ak Dotknutá osoba namietala proti spracovaniu až do vyšetrenia tejto požiadavky, má Prevádzkovateľ nárok na obmedzené spracovanie.
 • Právo namietať spracúvanie. Ak má Dotknutá osoba za to, že Prevádzkovateľ nemá právo na spracovanie jej osobných údajov, môže proti spracovaniu osobných údajov Prevádzkovateľom namietať. V takýchto prípadoch môže Prevádzkovateľ pokračovať v spracovávaní osobných údajov iba vtedy, ak Prevádzkovateľ vie preukázať oprávnené dôvody, ktoré prevážia záujmy, práva a slobody Dotknutej osoby. Osobné údaje Dotknutej osoby však môže Prevádzkovateľ spracovať vždy, ak je to potrebné na určenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov Prevádzkovateľa.
 • Právo na prenosnosť údajov. Dotknutá osoba môže požiadať o to, aby jej osobné údaje, ktoré poskytla Prevádzkovateľovi na spracovanie na základe súhlasu alebo na splnenie zmluvy, boli poskytnuté inej osobe v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Dotknutá osoba má tiež právo požiadať o prenos týchto osobných údajov na iného prevádzkovateľa.
 • Právo na odvolanie súhlasu. V prípadoch, keď Prevádzkovateľ požiada Dotknutú osobu o súhlas na spracovanie osobných údajov, má Dotknutá osoba právo tento súhlas kedykoľvek odvolať, a to spôsobom, ktorým súhlas udelila.
 1. Účel a právny základ spracovávanie osobných údajov Dotknutých osôb
  • Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje Dotknutých osôb na nasledujúce účely:
 • spracovanie osobných údajov Dotknutých osôb – zamestnancov pre zamestnanecké účely,
 • pravidelná alebo príležitostná komunikácia s Dotknutou osobou poštou, telefonicky alebo emailom pre účely uzavretia a plnenia zmluvného vzťahu s Prevádzkovateľom,
 • pravidelná alebo príležitostná komunikácia s Dotknutou osobou poštou, telefonicky alebo emailom pre účely informovania o činnosti Prevádzkovateľa, zasielania noviniek (v prípade udelenia súhlasu Dotknutou osobou Prevádzkovateľovi)
 • splnenie povinnosti, ktoré sú, resp. budú stanovené právnymi predpismi Slovenskej republiky a/alebo Európskej únie
 • ochrana práv a právnych nárokov Prevádzkovateľa.
  • Právnym základom spracovania osobných údajov Dotknutých osôb je buď súhlas Dotknutej osoby, zmluvný vzťah medzi Prevádzkovateľom a Dotknutou osobou, oprávnený záujem Prevádzkovateľa a splnenie si zákonných povinností Prevádzkovateľa, a to v závislosti od toho, na aký účel Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje Dotknutej osoby v konkrétnom prípade.
 1. Zásady ochrany osobných údajov Dotknutých osôb.
  • Zásady ochrany osobných údajov uvedené v tomto článku Pravidiel OOU sa vzťahujú na spracovanie osobných údajov osôb zaregistrovaných na Portáli, ktoré využívajú služby Portálu, ako aj kupujúcich, s ktorými Prevádzkovateľ uzatvoril Kúpnu zmluvu. Zásady ochrany osobných údajov uvedené v tomto článku Pravidiel OOU môže Prevádzkovateľ kedykoľvek aktualizovať aj bez upozornenia. Preto Prevádzkovateľ odporúča Dotknutým osobám, aby sa pravidelne oboznamovali s jeho znením.
  • Každý osoba pri svojej elektronickej registrácii na Portáli potvrdí, že bola poučená o svojich právach v zmysle článku 13 Nariadenia a zároveň vyjadrí svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov Prevádzkovateľovi za účelom zaregistrovania sa na Portáli. V prípade, ak takáto osoba uvedie svoje osobné údaje do Kúpnej zmluvy (objednávky), prehlási, že bola pred uzatvorením zmluvného vzťahu poučená v súlade s príslušnými ustanoveniami Nariadenia. Pokiaľ Dotknutá osoba neuzatvorí Kúpnu zmluvu, titulom na spracovanie jej osobných údajov je vyššie uvedený súhlas. Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje Dotknutej osoby na dobu uvedenú v bode 6.6. tohto článku Pravidiel OOU. V prípade odobratia súhlas na registráciu na Portáli Prevádzkovateľ zruší registráciu Dotknutej osoby na Portáli, čiže Dotknutá osoba v takom prípade nebude môcť využívať služby Portálu.
  • V prípade, ak Dotknutá osoba uzatvorí Kúpnu zmluvu špecifikovanú v bode 1.9. týchto Pravidiel OOU, titulom na spracovanie jej osobných údajov bude v zmysle Článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia uzatvorená Kúpna zmluva. Prevádzkovateľ v takom prípade spracúva osobné údaje na základe uvedenej Kúpnej zmluvy po dobu uvedenú v bode 6.6. tohto článku Pravidiel OOU.
  • Prevádzkovateľ je na základe Kúpnej zmluvy oprávnený bez súhlasu kupujúceho na účely uzavretia a plnenia Kúpnej zmluvy získavať a spracúvať osobné údaje kupujúceho, ktorými sú: meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, telefónne číslo, číslo účtu kupujúceho.
  • Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že zabezpečí náležité opatrenia na ochranu identifikačných a iných osobných údajov o Dotknutých osobách (osoby zaregistrované na Portáli, kupujúci atď.) v súlade s Nariadením a platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
  • Doba uchovávania osobných údajov, ktorá je v prípade osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu na účel uzatvorenia a plnenia Kúpnej zmluvy desať (10) rokov od ukončenia platnosti a účinnosti Kúpnej zmluvy, a v prípade vyjadrenia súhlasu so spracovaním osobných údajov na účely registrácie, resp. na marketingové účely v rozsahu meno, priezvisko, kontaktná poštová adresa, kontaktné telefónne číslo a kontaktná adresa elektronickej pošty, na tri (3) roky odo dňa vyjadrenia súhlasu na spracovanie osobných údajov na uvedené účely.
  • Osobné údaje Dotknutých osôb nebudú z databáz Prevádzkovateľa prenášané do inej krajiny s cieľom ich spracovania.
  • Osobné údaje Dotknutej osoby Prevádzkovateľ uchováva tak dlho, ako je to potrebné pre naplnenie účelu spracovania podľa osobitných predpisov a účelu, na ktorý boli získané, v rámci ktorého by mal byť Prevádzkovateľ schopný brániť sa proti právnym nárokom a to najmä z dôvodu, že tieto informácie majú archívnu hodnotu.
  • Osobné údaje Dotknutej osoby nebudú použité pri automatizovanom rozhodovaní, teda Prevádzkovateľ ich nebude profilovať.
 2. Pravidlá používania cookies.
  • Každá osoba, ktorá navštívi Portál (ďalej len „Návštevník“), zapisuje, resp. vytvorí malý textový súbor – cookie v počítači Návštevníka (ďalej len ako „cookie“). Súbor cookie je teda krátky textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá v počítači, alebo mobilnom zariadení (vrátane tabletu) Návštevníka pri je prehliadaní Portálu. Ak tú istú stránku navštívi Návštevník opakovane v budúcnosti, vďaka cookie sa Návštevník pripojí rýchlejšie. Okrem uvedeného Portál „spozná” Návštevníka a ponúkne mu informácie, ktoré preferuje, zaistí neopakovanie sa už zobrazenej reklamy, v prípade vypĺňania identifikačných údajov ponúkne Návštevníkovi doplnenie už vyplnených údajov pri predchádzajúcich návštevách web prostredia a v nadväznosti na tieto informácie zobrazuje relevantný obsah a ponuky odhadovaných aktivít a služieb, ktoré ako Prevádzkovateľ predpokladá, že by Návštevník mohol využiť na Portáli.
  • Súbory cookies Prevádzkovateľ používa na analýzu návštevnosti Portálu prostredníctvom Google Analytics, Google AdSense, interné systémy Prevádzkovateľa a pod. (podľa vyššie uvedeného popisu). Jedná sa o analytický nástroj, ktorý pomáha vlastníkom webových stránok a aplikácií pochopiť, ako ich návštevníci tieto prostriedky používajú. Súbory cookies je možné použiť na štatistické údaje o používaní webových stránok bez osobnej identifikácie jednotlivých návštevníkov.
  • Ak pri zaznamenávaní Prevádzkovateľ dokáže identifikovať Návštevníka, bude sa jednať o spracúvanie jeho osobných údajov. Pre takéto spracúvanie Prevádzkovateľ musí disponovať právnym titulom, a to súhlasom Návštevníka, ako Dotknutej osoby, a druhým právnym titulom, najmä pri sledovaní aktivít a ich vyhodnocovaní, bude oprávnený záujem Prevádzkovateľa, ponúknuť Návštevníkovi čo najlepšie nastavenie služieb alebo podpory pri aktivitách Návštevníka na Portáli.
  • Návody na vymazanie Cookies v jednotlivých internetových prehliadačoch:

Prevádzkovateľ neprenáša údaje o Návštevíkovi do tretích krajín mimo EÚ a EEA.

 • V prípade, ak Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje Návštevníka na základe jeho súhlasu, môže Návštevník tento súhlas kedykoľvek odvolať.
 1. Možnosť podania sťažnosti/podnetu ohadom používania osobných údajov Dotknutej osoby.
  • Ak by sa Dotknutá osoba chcela skontaktovať s Prevádzkovateľom, resp. podať sťažnosť/podnet z dôvodu ochrany osobných údajov alebo mala pripomienky k spracovávaniu osobných údajov Prevádzkovateľom, môže sa obrátiť na Zodpovednú osobu za dohľad nad ochranou osobných údajov u Prevádzkovateľa, a to prioritne na e-mail: shop@kasfero.com alebo prostredníctvom ďalších kontaktov: t.č. +421 (0) 944 880 427.
  • Ak s odpoveďou Prevádzkovateľa Dotknutá osoba nie je spokojná, alebo sa domnieva, že Prevádzkovateľ spracováva jej osobné údaje nespravodlivo alebo nezákonne, môže sa sťažovať na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov (ÚOOÚ). Ďalšie informácie o ÚOOÚ a ich postupe podávania sťažností nájdete na gov.sk.
 2. Záverečné ustanovenia
 • Prevádzkovateľ je oprávnený jednostranne kedykoľvek meniť tieto Pravidlá OOU.
 • Všetky osoby využívajúce Portál berú na vedomie, že v prípade zmeny alebo doplnenia týchto Pravidiel OOU Predávajúci oznámi takúto zmenu zverejnením nových Pravidiel OOU na Portáli.
 • Ak sa niektoré ustanovenie Pravidiel OOU stane vo vymedzenom rozsahu neplatné, neúčinné resp. nevykonateľné, ostatné ustanovenia, týmto nedotknuté, zostávajú v platnosti v plnom rozsahu. Prevádzkovateľ v takomto prípade nahradí napadnuté ustanovenie takým platným, účinným a vykonateľným ustanovením, ktoré sa bude čo najmenej odlišovať od princípov dohodnutých v týchto Pravidlách pri zachovaní právneho účelu a zmyslu napadnutého ustanovenia.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov

Svojim elektronickým potvrdením na tomto súhlase so spracúvaním osobných údajovako dotknutá osoba v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov(ďalej len „Nariadenie“) potvrdzujem, že ešte pred poskytnutím svojich osobných údajov spoločnosti Natural Pharmacy, s.r.o. som bol/a oboznámený/á o skutočnostiach podľa Článku 13 Nariadenia, a to nasledovných:

 1. identifikačné údaje prevádzkovateľa: Dacan Mitic – KASFERO NATURMEDIZIN®, Skolska 5, 90091 Limbach – SK, IČO: 41461142, DIČ: 1073833431, Tel: +421 (0) 944 880 427, Mail: shop@kasfero.com (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“), kontaktný telefonický údaj Prevádzkovateľa: t.č. +421 (0) 944 880 427. Právnym základom na spracovanie osobných údajov je nižšie udelený súhlas, ktorý sa udeľuje za účelom zasielania newsletterov a marketingových ponúk Prevádzkovateľa.
 2. kontaktné údaje osoby zodpovednej u Prevádzkovateľa za ochranu osobných údajov: email: shop@kasfero.com,
 3. doba uchovávania osobných údajov je v prípade udelenia nižšie uvedeného súhlasu tri roky odo dňa udelenia súhlasu.
 4. ako dotknutá osoba mám právo:
 5. požadovať od Prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom podľa Článku 15 Nariadenia,
 6. na opravu osobných údajov podľa Článku 16 Nariadenia,
 7. na výmaz osobných údajov podľa Článku 17 Nariadenia,
 8. na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa Článku 18 Nariadenia,
 9. namietať spracúvanie osobných údajov podľa Článku 21 Nariadenia, a
 10. na prenosnosť osobných údajov podľa Článku 20 Nariadenia,
 11. ako dotknutá osoba mám právo svoj nižšie udelený súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov kedykoľvek odvolať a to rovnakým spôsobom, akým bol súhlas udelený. V takom prípade je Prevádzkovateľ povinný moje osobné údaje bezodkladne vymazať v zmysle článku 17 Nariadenia.
 12. ako dotknutá osoba mám právo podať sťažnosť dozornému orgánu podľa Článku 77 Nariadenia,

Svojim elektronickým potvrdením vyjadrujem súhlas s tým, aby moje osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, bydlisko, adresa elektronickej pošty a telefónne číslo spoločnosť Dacan Mitic – KASFERO NATURMEDIZIN® použila za účelom zasielania marketingových ponúk spoločnosti Dacan Mitic – KASFERO NATURMEDIZIN® a to prostredníctvom SMS, elektronickej pošty, poštou alebo iným primeraným spôsobom.