Všeobecné obchodné podmienky

Obchodné podmienky
Dacan Mitic – KASFERO NATURMEDIZIN
Skolska 5
90091 Limbach – SK
IČO: 41461142
DIČ: 1073833431
Mail: shop@kasfero.com

Obsah
A. Všeobecné obchodné podmienky (VOP)
1 Predmet
2 Uzatvorenie zmluvy
3 Poštovné náklady pri vrátení tovaru
4 Ceny a platby
5 Dodacie a prepravné podmienky
6 Zodpovednosť za vady
7 Rozhodcovské právo

B. Informácie pre spotrebiteľov
1 Informácie o totožnosti predávajúceho
2 Informácie o podstatných vlastnostiach výrobkov alebo služieb
3 Informácie o uzatvorení zmluvy
4 Informácie o platbe a doručení
5 Informácie o technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy
6 Informácie o zálohovaní textu zmluvy
7 Informácie o technických prostriedkoch na spoznávanie a informovanie o chybách
8 Informácie o dostupných jazykových verziách pre uzavretie zmluvy

C. Dodanie a doprava
1 Platobné možnosti
2 Dodanie
3 Poštovné náklady
4 Dodacie podmienky
5 Náklady za vrátenie produktu
6 Právo na vrátenie produktu
7 Dôsledky vrátenia produktu

D. Všeobecné informácie

E. Osobné informácie a ochrana osobných údajov

1 Anonymný zber dát
2 Zber, spracovanie a použitie osobných údajov
3 Ďalšie použitie osobných údajov
4 Cookies
5 Použitie Google Anylytics
6 Ďalšie informácie a kontakty

A. Všeobecné obchodné podmienky (VOP)
1 Predmet
1.1 Tieto Všeobecné obchodné podmienky Dacan Mitic – KASFERO NATURMEDIZIN
. (ďalej len “predávajúci”), platia pre všetky zmluvy, ktoré spotrebiteľ alebo obchodník (ďalej len “kupujúci” ) uzatvára s predávajúcim v jeho on-line obchode za tovar a / alebo služby tam uvedené. Zmluva neberie do úvahy vlastné podmienky kupujúceho, pokiaľ nie je dohodnuté inak.
1.2 Kupujúcim v zmysle týchto Všeobecných obchodných podmienok sa rozumie akákoľvek fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy podľa týchto VOP nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Predávajúcim v zmysle týchto Všeobecných obchodných podmienok sa rozumie každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstupuje do právneho úkonu v rámci svojej podnikateľskej činnosti.
2 Uzavretie zmluvy
2.1 Prezentácia produktov v internetovom obchode predávajúceho sa nepovažuje za záväznú ponuku zo strany predávajúceho, ale slúži ako podklad pre záväznú ponuku zo strany kupujúceho.
2.2 Kupujúci môže predložiť ponuku prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho cez integrovaný on-line objednávkový formulár. Týmto kupujúci po zadaní svojich osobných údajov a kliknutí na tlačidlo objednávkového procesu zasiela predávajúcemu záväznú ponuku na uzavretie zmluvy na produkt obsiahnutý v nákupnom košíku.
2.3 Ponuku na uzavretie zmluvy od kupujúceho potvrdí predávajúci v priebehu dvoch dní jedným z troch nasledovných spôsobov: písomným potvrdením (fax alebo e-mail), alebo zaslaním produktu na adresu kupujúceho, alebo žiadosťou o úhradu zo strany kupujúceho za objednaný produkt. Zmluva je uzatvorená v okamihu, kedy nastane jedna z vyššie uvedených alternatív. V prípade, že predávajúci neprijme ponuku od kupujúceho vo vyššie uvedenej lehote, má sa za to, že ponuka bola predávajúcim odmietnutá a kupujúci už nie je viazaný svojím prejavom vôle.
2.4 Lehota na prijatie ponuky začína plynúť hneď nasledujúci deň po odoslaní ponuky zo strany kupujúceho a končí sa uplynutím 48 hodín. Ak pripadne niektorý deň z tejto lehoty na sobotu, nedeľu alebo celoštátne uznávaný štátny sviatok na mieste predávajúceho, lehota sa o tento deň posúva na nasledujúci pracovný deň.
2.5 Spracovanie objednávky a kontakt sa realizuje zvyčajne prostredníctvom e-mailu alebo automatizovaným spracovaním objednávok. Kupujúci musí zabezpečiť, aby ním zadaná e-mailová adresa bola správna, a aby na tejto adrese mohol prijať e-mail od predávajúceho. Kupujúci musí zabezpečiť spamovú filtráciu (aby sa mail od dodávateľa nedostal do spamového koša).
3 Náklady za vrátenie tovaru
Predávajúci znáša náklady za vrátenie tovaru iba v prípade, že dodaný tovar nezodpovedá objednávke kupujúceho. Vo všetkých ostatných prípadoch znáša náklady na vrátenie tovaru kupujúci.
4 Ceny a platby
4.1 Ceny uvedené predávajúcim sú konečné a zahŕňajú DPH. Ďalšie dodacie a prepravné náklady sú dodatočne vyčíslené v popise výrobku.
4.2 Je možné iba zaslanie na dobierku.
5 Dodacie a prepravné podmienky
5.1 Dodanie tovaru sa uskutočňuje na pravidelných trasách a na dodaciu adresu uvedenú kupujúcim. Pre dokončenie nákupnej transakcie je rozhodujúca správne zadaná doručovacia adresa kupujúceho.
5.2 Ak dopravná spoločnosť zašle produkt predávajúcemu späť z dôvodu neúspešného doručenia, kupujúci znáša náklady neúspešného doručenia. To neplatí v prípade, ak kupujúci odmietne prebrať produkt z dôvodu zaslania iného produktu ako objednal a týmto si uplatňuje svoje právo na vrátenie produktu.
5.3 Zodpovednosť za produkt, za poškodenie, prípadne za stratu produktu prechádza z predávajúceho na kupujúceho prevzatím produktu. V prípade, že kupujúci je podnikateľ, firma , prechádza zodpovednosť náhodnej straty a náhodného poškodenia produktu na prepravnú spoločnosť.
5.4 Predávajúci si vyhradzuje právo nedodať tovar v danom dodacom termíne v prípade, že produkt je momentálne nedostupný a zároveň sa zaväzuje podniknúť všetky potrebné kroky, aby čo najrýchlejšie poslal objednaný produkt kupujúcemu. Predávajúci sa zároveň zaväzuje ihneď informovať kupujúceho o prebiehajúcom procese. V prípade nedostupnosti produktu, alebo len čiastočnej dostupnosti produktu, bude zákazník bezodkladne informovaný a peniaze bezodkladne vrátené na účet kupujúceho.
5.5 Osobný odber je možný.
6 Zodpovednosť za vady
Zákonná zodpovednosť za vady.
7 Rozhodcovské právo
7.1 Na všetky právne vzťahy medzi zmluvnými stranami sa vzťahuje zákon Slovenskej republiky s výnimkou zákona o medzinárodnej kúpe pohyblivého tovaru.
7.2 V prípade, že kupujúci je obchodník, právnická osoba alebo verejnoprávny činiteľ so sídlom na území Slovenska republiky, jediným miestom súdu pre všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy je sídlo predávajúceho. Ak má kupujúci sídlo mimo územia Slovenska, platné miesto súdu je sídlo predávajúceho okrem mimoriadne uzavretých dohôd. V takom prípade je kupujúci oprávnený informovať sa na súde predávajúceho o prebiehajúcom procese.
7.3 Zmluvný jazyk je slovenský.

B. Informácie pre spotrebiteľov
1 Informácie o totožnosti predávajúceho
Dacan Mitic – KASFERO NATURMEDIZIN
Skolska 5
90091 Limbach – SK
IČO: 41461142
DIČ: 1073833431
Mail: shop@kasfero.com
2 Informácie o podstatných vlastnostiach produktov
Základné charakteristiky produktov vyplývajú z príslušného popisu produktu.
3 Informácie o uzatvorení zmluvy
Uzatvorenie zmluvy je v súlade s odsekom 2 Všeobecných obchodných podmienok (viď vyššie).
4 Informácie o platbe a doručení
Platba musí byť vykonaná v súlade s odsekom 4 Všeobecných obchodných podmienok (viď vyššie), dodanie v súlade s odsekom 5 (viď vyššie).
5 Informácie o technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy
Kupujúci na predloženie svojej ponuky musí prejsť nasledujúcimi technickými krokmi cez on-line objednávkový formulár predávajúceho:
5.0.1 Zadanie údajov do príslušného objednávkového formulára alebo zadanie užívateľského mena a hesla.
5.0.2 Odoslanie objednávky
6 Informácie o ukladaní zmlúv
Po zaslaní objednávky zo strany kupujúceho sa zmluvný text ukladá u predávajúceho a spolu s priloženými VOP a ostatnými zákazníckymi informáciami sa zasiela naspäť kupujúcemu v potvrdzujúcom písomnou texte (mail / fax).
Navyše sa text zmluvy archivuje na web stránke predávajúceho a kupujúcemu umožňuje použitím jeho užívateľského mena a hesla náhľad do jeho užívateľského konta.
7 Informácie o použití technických prostriedkov na spoznávanie a opravu preklepových chýb
Pred odoslaním objednávky si zákazník môže opraviť svoje údaje pomocou štandardnej klávesnice a myši. Následne sa všetky zadané údaje zobrazia v potvrdzujúcom okne, kde sa použitím štandardnej klávesnice a myši všetky chyby dajú opraviť.
8 Informácie o dostupných jazykových zdrojoch pre uzavretie zmluvy
Pre kupujúcich zo Slovenskej republiky je pre zmluvu určený slovenský jazyk.

C. Platba, dodanie a doprava
1 Platobné možnosti
Pre dodávku produktov na Slovensku ponúkame nasledujúce možnosti platby uvedené v popise výrobku, ak ponuka neustanovuje inak:
– Platba prevodom na účet
– PayPal alebo platba kreditnou kartou
2. Dodanie
2.1 Produkt bude dodaný ihneď v závislosti na veľkosti objednávky.
2.2 V prípade, že sa jedná o medzištátnu prepravu mimo Európy, prosíme kontaktujte nás mailom na adrese shop@kasfero.com a zadajte prosím položku s objednaným množstvom, presnú doručovaciu adresu (ulica, číslo domu, mesto) a zodpovedajúce PSČ. Obratom vám dáme vedieť, či môžeme zásielku zaslať aj do vami určenej krajiny a vyčíslime poštovné náklady.
3 Poštovné náklady
3.1 U zásielok v rámci Slovenska účtujeme náklady na doručenie ako paušálnu sadzbu na objednávku v hodnote 4,90 EUR za doručenie.
3.2 U zásielok mimo SK v rámci Európy účtujeme náklady na doručenie ako paušálnu sadzbu na objednávku v hodnote 7,20 EUR za doručenie.
3.3 Pre doručenie do iných krajín mimo EÚ účtujeme náklady na doručenie v závislosti od veľkosti vašej objednávky a cieľovej destinácie, ako je to uvedené v bode 2.2 .
4 Dodacie podmienky
4.1 Dodacia lehota je cca 5 pracovných dní v rámci EÚ (nepočítajú sa soboty, nedele a sviatky).
Ak objednaný produkt momentálne nie je dostupný, alebo nie je skladom, dodacia lehota sa primerane predĺži.
5 Právo na vrátenie tovaru
Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy v prípade, ak je kupujúci fyzická osoba, ktorá vstupuje do právneho úkonu za účelom, ktorý nemožno definovať ako komerčný, ani týkajúci sa jeho nezávislej profesionálnej činnosti.
6 Právo na zrušenie zmluvy
Kupujúci môže zrušiť svoju objednávku do 14 dní od doručenia produktu bez udania dôvodu nasledovne:
– písomnou formou: zrušenie zmluvy musí byť zaslané písomne na e-mail adresu: shop@kasfero.com
– zaslaním produktu v lehote do 14 dní od prevzatia produktu na poštovú doručovaciu adresu:
Dacan Mitic – KASFERO NATURMEDIZIN
Cajlanska 101
90201 Pezinok – SK
7 Dôsledky zrušenia zmluvy
V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho musia byť produkty vrátené predávajúcemu nepoškodené, úplné, nespotrebované (a to ani čiastočne) a neopotrebované. Predávajúci bez zbytočného odkladu vrátené produkty skontroluje. Ak vrátené produkty budú poškodené, neúplné, spotrebované (čo i len čiastočne) alebo opotrebované , vznikne mu u kupujúceho nárok na náhradu škody.
Nárok na náhradu škody je predávajúci oprávnený jednostranne započítať voči nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.
V prípade, že produkty budú vrátené predávajúcemu nepoškodené, úplné, nespotrebované (a to ani čiastočne) a neopotrebované, predávajúci vráti kupujúcemu plnú sumu za vrátené produkty.
Záväzky uhradiť platby musia byť splnené do 30 dní. Lehota pre kupujúceho začína dňom, kedy poslal zrušenie kúpnej zmluvy alebo zaslaním produktu, pre predávajúceho začína plynúť dňom ich doručenia predávajucemu.

D Všeobecné informácie
1. Prosíme kupujúcich, aby sa vyhýbali možnému poškodeniu a kontaminácii produktu. Produkt zasiela kupujúci naspäť v pôvodnom obale, so všetkým príslušenstvom a so všetkými obalovými zložkami. Je potrebné použiť aj ochranný vonkajší obal. Ak kupujúci nemá pôvodný obal, produkt treba opatriť vhodným obalom a zaslať ako balík s primeranou ochranou proti poškodeniu pri preprave.
2. V prípade zasielania produktu naspäť prosíme kupujúceho vopred o úhradu poštovného, ak má byť poštovné hradené kupujúcim.
3. Vezmite prosím na vedomie, že vyššie uvedené body 1 a 2 nie sú podmienkou pre účinné uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy.
E Osobné údaje a ochrana osobných údajov
1 Anonymný zber dát
Sme radi, že ste navštívili náš e-shop a ďakujeme vám za váš záujem o našu spoločnosť, naše produkty a naše webové stránky. Ochrana vášho súkromia pri používaní našich stránok je pre nás dôležitá. Preto, prosím, berte na vedomie nasledujúce informácie:
2 Zber, spracovanie a využívanie osobných údajov
Naše webové stránky môžete navštíviť aj bez toho, aby sme zhromažďovali vaše osobné údaje. Osobné údaje sú zhromažďované len vtedy, ak nám ich poskytnete z dôvodu uzatvorenia zmluvy, pri otváraní účtu alebo pri nadväzovaní kontaktov. Tieto dáta sú využívané s vašim výslovným súhlasom za účelom realizácie zmluvných a iných vzťahov, záväzkov a povinností, ktoré vznikajú v súvislosti s predajom produktov predávajúceho. Po ukončení zmluvy a po zaplatení plnej kúpnej ceny budú vaše údaje uschované na obdobie potrebné pre daňové a obchodné právo a na konci tohto obdobia budú vymazané.
3 Poskytovanie osobných údajov
Osobné údaje kupujúceho v rámci kúpnej zmluvy budú zdieľané s pracovníkmi prepravnej spoločnosti zodpovednými za dodanie produktu, a to v rozsahu potrebnom na dodanie tovaru. Platobné údaje kupujúceho budú použité iba ako súčasť vysporiadania platieb oprávnených osôb a inštitúcií.
4 Cookies
Táto stránka používa “cookies”, ktoré slúžia našim webovýcm stránkam, aby boli pre užívateľov prívetivé, efektívne a bezpečnejšie – napríklad pokiaľ ide o urýchlenie navigácie na našich webových stránkach. Okrem toho, cookies nám umožňujú merať frekvenciu žiadostí stránok a všeobecnej navigácie. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sú uložené na vašom počítačovom systéme. Upozorňujeme, že niektoré z týchto súborov cookie sú prenášané z nášho servera do vášho počítačového systému, sú pomenované ako “session-cookies”. “Session- cookies” sú charakteristické tým, že sú po skončení práce na prehliadači automaticky odstránené z vášho pevného disku. Ďalšie cookies sú tie, ktoré zostávajú na vašom počítačovom systéme a umožňujú nám rozpoznať váš počítačový systém pri vašej ďalšej návšteve (tzv. trvalé súbory cookies). V prípade nesúhlasu s používaním technológie cookies, zablokujte používanie tejto technológie príslušným nastavením vášho internetového prehliadača. Predávajúci si však dovoľuje upozorniť, že zablokovanie technológie cookies môže obmedziť alebo znemožniť prístup a funkcionalitu niektorých častí e-shopu alebo štandardne poskytovaných funkcií.
5 Použitie Google Analytics
Táto webová stránka používa Google Analytics, webovú analytickú službu Google Inc (“Google”). Google Analytics používa súbory “cookies”, textové súbory, ktoré sú uložené na vašom počítači, ktoré nám pomáhajú analyzovať, ako používatelia používajú webové stránky. Informácie vygenerované súborom cookies o vašom používaní tejto webovej stránky sú obvykle prenesené na server spoločnosti Google v USA a tam uložené. V prípade aktivácie anonymizácie IP na tomto webe, bude vaša IP adresa skrátená v rámci členských štátov Európskej únie alebo iných zmluvných strán Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Iba vo výnimočných prípadoch je kompletná IP adresa prenášaná na server Google v USA a tam skrátená. V mene prevádzkovateľa tejto webovej stránky bude Google používať tieto informácie na vyhodnotenie Vášho používania stránky a vytváranie správ o aktivitách na webe a poskytovať ďalšie služby súvisiace s webovými stránkami a internetom na webových stránkach prevádzkovateľa. Google v žiadnom prípade nebude uvádzať vašu IP adresu do súvislosti s inými údajmi Google. Môžete odmietnuť používanie súborov cookies voľbou v príslušnom nastavení vo vašom prehliadači, avšak musíme poukázať na to, že v tomto prípade nebudete môcť využívať v plnom rozsahu všetky funkcie tejto webovej stránky. Taktiež môžete zabrániť zhromažďovaniu dát generovaných súborom cookies o užívaní stránky (vrátane vašej IP adresy) a spracovanie týchto údajov spoločnosťou Google, a to stiahnutím pluginu vo vašom prehliadači na nasledujúcom odkaze a inštaláciou: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
6 Ďalšie informácie a kontakty
Máte právo na bezplatné informácie o svojich uložených údajoch, právo na ich opravu, blokovanie alebo vymazanie údajov. Ak máte nejaké otázky týkajúce sa zberu, spracovania alebo používania vašich osobných údajov, obráťte sa na nás. To isté platí pre informácie, blokovanie, vymazanie a opravy žiadostí týkajúcich sa vašich osobných informácií a pre zrušenie oznámenia o súhlase. Kontaktná adresa je na našej webovej stránke.
Kontaktne údaje poskytovateľa e-shop-u:
Dacan Mitic – KASFERO NATURMEDIZIN
Školska 5
90091 Limbach – SK
IČO: 41461142
DIČ: 1073833431
Mail: shop@kasfero.com